កាត់លេខឆ្នោតផ្សងសំណាងតាមសុបិន្ត

កាត់លេខឆ្នោតផ្សងសំណាងតាមសុបិន្ត

កាត់លេខឆ្នោតផ្សងសំណាងតាមសុបិន្ត

កាត់លេខឆ្នោតផ្សងសំណាងតាមសុបិន្ត ស្វែងរកលេខដែលលោកអ្នកបានសុបិន្ត ដើម្បីធ្វើការផ្សងសំណាងនៅទីនេះ thinhnam ទទួលបានតំលៃសងពេញខ្ពស់លើសគេ។
ខាងក្រោមនេះគឺជា ការសុបិន្តទាំង១០ ដែលអាចយកលេខដែលកាត់ទៅផ្សងសំណាងបានមានដូចជា៖

  1. យល់សុបិន្តឃើញថា បានឃើញគ្រឿងតែងខ្លួន សម្រាប់លេខដែលកាត់បាន មានលេខ ៧៨ / ៦៧ / ៦៨ / ៧៧៨ / ៦៦៧ / ៦៦៨ / ៥៥៧
  2. យល់សុបិន្តឃើញថា បានឃើញគ្រឿងតន្រ្តី សម្រាប់លេខដែលកាត់បាន មានលេខ ៨៨ / ៧៨ / ៧៦ / ៦៨៨ / ៧៦៥ / ៣៨៦ / ៨៧៧
  3. យល់សុបិន្តឃើញថា បានឃើញគួស្នេហ៌ សម្រាប់លេខដែលកាត់បាន មានលេខ ៥៥ / ៦៦ / ៣៣ / ៣៣៥ / ៣៦៦ / ៧៨៤ / ៦៣៣
  4. យល់សុបិន្តឃើញថា បានឃើញញាតិសន្តាន សម្រាប់លេខដែលកាត់បាន មានលេខ ០៥/ ៦៦ / ០៩ / ៣០៩ / ៣០៥ / ៣០៣ / ៦០៩
  5. យល់សុបិន្តឃើញថា បានឃើញគ្រឿងក្នុងផ្ទះបាន សម្រាប់លេខដែលកាត់បាន មានលេខ ១៨ / ៤៨ / ៤៧ / ៣៣៥ / ៣៦៦ / ៧៨៤ / ៦៣៣
  6. យល់សុបិន្តឃើញថា បានជាប់គុក សម្រាប់លេខដែលកាត់បាន មានលេខ ៦៦ / ៦៧ / ២៦៦ / ២៦៧ / ៤៦៧ 
  7. យល់សុបិន្តឃើញថា បានសំលាប់សត្វ សម្រាប់លេខដែលកាត់បាន មានលេខ ៤៩ / ៤៧ / ៣៩ / ៤៤៩ / ៣៤៩ / ៣៤៩ / ៨៤៣ / ៦៣៨
  8. យល់សុបិន្តឃើញថា បានឃើញកង់ សម្រាប់លេខដែលកាត់បាន មានលេខ ០៨ / ០៩ / ០៦ / ៧០៨ / ៧៨១ / ១០២ / ៣៩៨
  9. យល់សុបិន្តឃើញថា បានឃើញគួស្នេហ៌ សម្រាប់លេខដែលកាត់បាន មានលេខ ៥៥ / ៦៦ / ៣៣ / ៣៣៥ / ៣៦៦ / ៧៨៤ / ៦៣៣
  10. យល់សុបិន្តឃើញថា បានឃើញឃាតកម្ម សម្រាប់លេខដែលកាត់បាន មានលេខ ៤០ / ២៦ / ៧០ / ៣៤០ / ៧០៦ / ៤៤០/ ៧៦៤

បើសិនជាលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ ចង់ធ្វើការផ្សងសំណាង អាចធ្វើការទាក់ទងបានតាមរយះលេខ 089796030 រឺ  Telagram : NML168

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.