កាត់សុបិន្តរកលេខពិសេស

កាត់សុបិន្តរកលេខពិសេស នៅក្នុងវេបសាយឆ្នោតនាគមាស

កាត់សុបិន្តរកលេខពិសេស ជាមួយនឹងឆ្នោតវៀតណាម នឹង ឆ្នោតថៃ

កាត់សុបិន្តរកលេខពិសេស នៅទីនេះមានលេខឆុតច្បាស់ៗ អាចអោយលោកអ្នកធ្វើការយកទៅ ផ្សាងសំណាងបាន ជាមួយនឹងឆ្នោតវៀតណាម នឹងឆ្នោតថៃបាន ។ ឆ្នោតនាគមាស
ហើយសម្រាប់ការកាត់សុបិន្ត ទាំងនោះមានដូចជា៖

 • បើអ្នកសុបិន្តឃើញ ស្តេច លេខរៀងសំណាងគឺ 29, 39, 49 ចំណែកលេខធំរបស់យើងវិញគឺ 829 , 339, 489
 • បើអ្នកសុបិន្តឃើញ ស្គរ លខណ្ឌ័ងសំណាងគឺ 09, 54, 66 ចំណែកលេខធំរបស់យើងវិញគឺ 409, 502 , 201
 • បើអ្នកសុបិន្តឃើញ ទន្សាយ 6លខផ្សងសំណាងគឺ 34,74, 89 ចំណែកលេខធំរបស់យើងវិញគឺ 344, 044, 389
 • បើអ្នកសុបិន្តឃើញ បង្កង លខផ្សេងសំណាងគឺ 99, 87 , 69 ចំណែកលេខធំរបស់យើងវិញគឺ 769, 578, 609
 • បើអ្នកសុបិន្តឃើញ មនុស្សអង្គុយស្ទូចត្រី លេខផ្សងសំណាងគឺ 73, 673, និង 778
 • បើអ្នកសុបិន្តឃើញ កូនក្មេងធ្លាក់ចួលំអណ្តូង លេខផ្សងសំណាងគឺ 01, 020, 022
 • បើអ្នកសុបិន្តឃើញ ខ្មោចលង 6លេខផ្សងសំណាងគឺ 00, 04, 009, 066
 • បើអ្នកសុបិន្តឃើញ មនុស្សលង់ទឹក លេខផ្សេងសំណាងគឺ 99, 074 , 970
 • បើអ្នកសុបិន្តឃើញ វាយតប់គ្នា លេខរៀងសំណាងគឺ 39, 83, 849, 288
 • បើអ្នកសុបិន្តឃើញ សត្វស្វា លេខផ្សងសំណាងគឺ 51, 50, 511, 515
 • បើអ្នកសុបិន្តឃើញ សត្វពស់ លេខផ្សងសំណាងគឺ 80, 83, 888, 808
 • បើអ្នកសុបិន្តឃើញ មនុស្សជិះកង់ 6លខផ្សងសំណាងគឺ 90, 94, 999, 991, 992

បើបើសិនជាលោកអ្នករកលេខមួយណាដែល លោកអ្នកស្រលាញ់បានហើយ អាចធ្វើកាផ្សងសំណាង ជាមួយឆ្នោតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះបាន គ្រាន់តែ ទំនាក់ទំនងតាមរយះលេខទូរសព្ធ 089796030 នឹង ID Telagram : @NML168
ខាងក្រុមហ៊ុននឹង ចាំទទួលស្វាគមន៌លោកអ្នក យ៉ាងកក់ក្តៅ ពេញ24ម៉ោង។

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.