គេងសុបិន្តរកលេខសំណាង

គេងសុបិន្តរកលេខសំណាង ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន NML168

គេងសុបិន្តរកលេខសំណាង ដើម្បី ចាក់ឆ្នោត

គេងសុបិន្តរកលេខសំណាង ខាងក្រោមនេះ គឺជាកាកាត់សុបិន្ត ទាំង១០ ដើម្បីរកលេខ ផ្សងសំណាង ជាមួយនឹង thinhnam លេខឆ្នោតច្បាស់មានដូចជា៖

  1. សុបិន្តឃើញ មនុស្ស អង្កុយស្ទួចត្រី លេខឆ្នោតដែលកាត់បានដើម្បីចាក់ផ្សងសំណាងមាន ៧៣_៦៧៣_៦៧៨
  2. សុបិន្តឃើញ កូនក្មេងធ្លាក់ក្នុងអណ្តូង លេខឆ្នោតដែលកាត់បានដើម្បីចាក់ផ្សងសំណាងមាន ០១_០១០_០១១
  3. សុបិន្តឃើញ ឆ្មាសុីត្រីអាំង លេខឆ្នោតដែលកាត់បានដើម្បីចាក់ផ្សងសំណាងមាន ៥០_៥៣_៥៤
  4. សុបិន្តឃើញ ខ្មោចលង លេខឆ្នោតដែលកាត់បានដើម្បីចាក់ផ្សងសំណាងមាន ០០_០១_០០៧
  5. សុបិន្តឃើញ មនុស្សលង់ទឹក លេខឆ្នោតដែលកាត់បានដើម្បីចាក់ផ្សងសំណាងមាន ៩៧_០៧៣_៩៧០
  6. សុបិន្តឃើញ ពាងទឹក លេខឆ្នោតដែលកាត់បានដើម្បីចាក់ផ្សងសំណាងមាន ០០_០១
  7. សុបិន្តឃើញ វាយតបគ្នា លេខឆ្នោតដែលកាត់បានដើម្បីចាក់ផ្សងសំណាងមាន ៣៩_៨៣_៨៣៩_៣៨៨
  8. សុបិន្តឃើញ ដុះលាងមុខ លេខឆ្នោតដែលកាត់បានដើម្បីចាក់ផ្សងសំណាងមាន ១៨_១៦_១១៧_៧១៦
  9. សុបិន្តឃើញ សត្វស្វា លេខឆ្នោតដែលកាត់បានដើម្បីចាក់ផ្សងសំណាងមាន ៥០_៥១_៥១០_៥១៤
  10. សុបិន្តឃើញ សត្វពស់ លេខឆ្នោតដែលកាត់បានដើម្បីចាក់ផ្សងសំណាងមាន ៨០_៨១_៨៨១_៨០៨

បើសិនជាលោកអ្នក ចង់ផ្សងសំណាង អាចធ្វើការទំនាក់ទង មកកាន់យើងខ្ញុំបានតាមរយះលេខទូរសព្ធ 089796030 នឹង ID Telagram @NML168

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.