ឆ្នោត យួន ល្ងាច

ឆ្នោតដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាម

ឆ្នោត យួន ល្ងាច ឆ្នោតល្បីៗដែលបាននាំចូលមកពី ប្រទេសជិតខាងយើង ក៏ដូចជាវៀតណាមកកម្ពុជា មានដូចជា Vina24 ឆ្នោត យួន ល្ងាច មានបងប្អូន ប្រជាជនខ្មែរយើងច្រើនកំពុងមានកាតាមដានលេង ច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃៗ ជាទូទៅការលេងឆ្នោត គឺមានជាយូមកហើយ មានគ្រប់សម័យកាល នឹងមានការផ្លាស់ប្រូការលេង អោយមើលទៅទាន់សម័យជាងមុនខ្លះៗដែល ធ្វើអោយបងប្អូនអ្នកលេងមានការចាក់កំសាន្តមានភាពងាយស្រួលជាមុន ។ ឆ្នោត យួន ល្ងាច4 30

ឆ្នោត-យួន-ល្ងាច

របៀបធ្វើលេខឆ្នោត២លេខCDពេលយប់ប្រើបានរហូត

ជំរាបសួរ ដល់ពុកម៉ែបងប្អូន ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងលេង នឹងមិនទាន់លេង ប៉ុន្តែចាប់អារម្មណ៌ក្នុងការលេង ទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀត ខ្ញុំនឹងបញ្ហាញ ពី របៀបធ្វើលេខឆ្នោត២លេខ ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ទុកជាវិធីសាសាស្រ្ត ។ ឆ្នោត យួន ចេញ ពេល ល្ងាច
ក្នុងកាលេងឆ្នោតពីលេខ BCD តែភាគច្រើនគឺ CD ពេលយប់ ឧទាហរណ៌ ឆ្នោតពេលយប់ B ចេញលេខ ៣៧ ចឹងបន្ទបមកខ្ញុំយក ផលបូករបស់ B គឺ ៣+៧ ស្មើ ១០ នូវពេលដែលបូកលទ្ធផល B ហើយគឺខ្ញុំយកទៅបូកនឹង +២ ទៀតយើងបានលទ្ធផលស្មើ ១២ ហើយនេះដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សិនជាដំបូងយើងត្រូវរកខ្ទង់ ១០ ជាមុនសិន បន្តែរយើងយកយកចំនួន ១២ នឹងនោះទេ គឺយើងយកតែខ្ទង់រាយទេ ស្មើ ២ (ខ្ទង់10) ចឹងខ្ទង់រាយយើងយក ២+៣=៥(ខ្ទង់រាយ) ចឹងយើងយកមកផ្គុំវាមក ខ្ទង់ដប់នឹងខ្ទង់រាយ ខ្ឬង់ដប់២ ខ្ឬង់រាយ៥ ចឹងយើងបានលេខមួយខ្ទង់ គឺ ២៥ បន្ទប់មកយើងរកមួយខ្ទង់ទៀត ធ្វើមិចអោយបាន២លេខ ។ យើងអនុវត្តតាមវីធីដដែលចឹង B លទ្ធផល ៣៧ ស្មើនឹង ៣+៧=១០ ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលបានគឺមិនដូចគ្នាទេ លើកមុនខាងលើ យើងបូកនឹង២ ប៉ុន្តែលើកនេះយើងធ្វើការបូកជាមួយនឹង៣ វិញគឺមានការខុសគ្នាបន្តិច ចឹងយើងបាន១៣ (ខ្ទង់១០) ចឹងយើងកាត់យក៣ ដើម្បីធ្វើខ្ទង់១០ ឥឡូវយើងបានខ្ទង់១០ ហើយចឹងយើងនូវរកខ្ទង់រាយបន្តរទៀត  ប្រើវិធីដដែល។ ឆ្នោត យួន ល្ងាច
បន្ទបមកយើងយកខ្ទង់១០នឹងទៅបូកនឹង៣វិញ គឺ ៣+៣=៦ ចឹងយើងផ្គុំវាមកវិញ ខ្ទង់១០ នឹងខ្ទង់រាយ (៦ខ្ទង់រាយ) នឹងខ្ទង់ (៣ខ្ទង់១០) ចឹងគឺ ៣៦ សម្រាប់ពីខ្ទង់ដែលយើងត្រូវទទួលបាន គឺ (25) (36) ហើយបន្ទបមកយើងយកលេខទាំងពីលេខនេះមកផ្គុំគ្នាទៀត ដែលគេហៅថាផ្គុំដោយខ្វែង យក២មកផ្គុំជាមួយ៣ ហើយយក២ មកផ្គុំជាមួយ៦ ចឹងយើងបាន ២៣,២៦ បន្ទបមកយើងផ្គុំមួយទៀត ៥ផ្គុំនឹង៣ នឹង៥ផ្គុំនឹង៦ ចឹងយើងបាន ៥៣,៥៦ ចឹងចុងក្រោយយើងបានចំនួន៤ លេខសម្រាប់យកទៅផ្សងសំណាង ។ ឆ្នោត យួន ល្ងាច

កាត់ឆ្នោតតាមសុបិន

វាជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់បងប្អូន ដែលតែងតែ យល់សុបិន្តឃើញអ្វីមួយ តែមិនដឹងជាត្រូវកាត់ឆ្នោតដោយរបៀបណា? ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកបង្ហាញពីការ កាត់សុបិទរកលេខឆ្នោត ជូនទៅកាន់បងប្អូន ថាបងប្អូនកំពុងតែសុបិទអ្វី ហើយគួតែកាត់លេខអ្វីទាំងអស់គ្នា ។ ឆ្នោត យួន ល្ងាច
1.សុបិន្តឃើញ មនុស្សអង្កុយស្ទួចត្រី លេខឆ្នោតដែលបងប្អូនកាត់ត្រូវចាក់ មានដូចជា 73,673,678
2.សុបិន្តឃើញ កូនក្មេងធ្លាក់ចូលអណ្តូងទឹក លេខឆ្នោតដែលបងប្អូនគួតែចាក់គឺ 01,010,011
3.សុបិន្តឃើញ ឆ្មាសុីត្រីអាំង លេខដែលត្រូវចាក់មាន 50,53,54 ចាក់បាន
4.សុបិន្តឃើញ ខ្មោចលង លេខដែលបងប្អូនកាត់ចាក់ គឺ 00,01,007  ចាក់បាន
5.យល់សុបិន្តឃើញ មនុស្សលង់ទឹក លេខដែលកាត់ចេញគឺ 07,073,970 ចាក់បាន
6.យល់សុបិន្ត ឃើញពាងទឹក លេខដែលបងប្អូនគួចាក់មាន 00,01 អាចធ្វើការចាក់បាន
7យល់សុបិន្តឃើញ វាយតប់គ្នា លេខដែលបងប្អូន គួចាក់មាន 39,83,839,388 អាចធ្វើការចាក់បាន
8.សុបិន្តឃើញដុះលៀងមុខ លេខឆ្នោតដែលត្រូវចាក់ 18,16,117,716 អាចធ្វើការចាក់បាន
9.បើសុបិន្តឃើញសត្វស្វា លេខឆ្នោតដែលត្រូវចាក់ មាន 50,51,510,514 អាចធ្វើការចាក់លេងបាន
10.សុបិន្តឃើញ សត្វពស់ លេខដែលត្រូវចាក់មាន គឺ 80,81,881,808 អាចសាកល្បងចាក់បាន
11.សុបិន្តឃើញមនុស្សជិះកង់ លេខដែលបងប្អូនគឺតែចាក់មាន 90,91,92,990,991,992 អាចចាក់លេងបាន
12.សុបិន្តឃើញមនុស្សមើលគោ លេខដែលកាត់ចេញមាន 89,94,99,894 អាចចាក់បាន
13.សុបិន្តឃើញប៉ូសិស លេខដែលមានគឺ 70,236,265,577 អាចយកទៅចាក់បាន
14.សុបិន្តឃើញលោកសង្ឃ លេខដែលគួចាក់ មាន 81,82,281,819 អាចយកចាក់បាន
15.សុបិន្តឃើញក្អួតលេខដែលគួចាក់ មាន 05,06,805,807 អាចធ្វើការចាក់បាន
16.សុបិន្តឃើញ សូត្រមន្តលេខដែលគួចាក់មាន 19,59,350,559 អាចយកចាក់បាន
17.សុបិន្តឃើញ កោពុកមានត់ លេខដែលបងប្អូន គួតែចាក់មាន 18,28,208,481 អាចសាកល្បងចាញ់បាន
18.សុបន្តឃើញ មនុស្សស្រីស្រាត លេខដែលគួចាក់មាន 25,37,367,365 អាចសាកល្បយកទៅចាក់បាន
19សុបិន្តឃើញទាហាន លេខដែលគួចាក់បាន 50,51,515,561 អាចសាកល្បងចាក់បាន
20.សុបិន្តឃើញ ពុកម្តាយ លេខដែលគួចាក់មាន 48,49,283,499,88, អាចយកទៅចាក់បាន
21.មនុស្សយំ លេខដែលគួចាក់មាន 21,25,251,256 អាចធ្វើការចាក់បាន
22.ឃើញគួសត្រូវ លេខដែលគួចាក់មាន គឺ 70,79,079,792 អាចធ្វើការចូលចាក់បាន
23.ឃើញមនុស្សឆ្កួត លេខដែលគួចាក់មាន 38,42.384,424 អាចយកទៅចាក់បាន
24.ឃើញបាប់បានដង្កូវ លេខដែលត្រូវចាក់មាន 81,91,189,916,818 អាចចាក់បាន
25.ឃើញកាកាត់សក់ លេខដែលគួចាក់មាន 05,55,279,570 យកទៅចាក់បាន
26.ឃើញបានចញ្ចៀន លេខដែលត្រូវចាក់មាន 63,202,411,531 អាចធ្វើការចាក់បាន
27.ឃើញបទជើងតូច មានលេខ 22,39,227,336 ចាក់បាន
28.ឃើញទេវតា មានលេខដែលត្រូវចាក់ដូចជា 89,99,798,891
28.ឃើញលាបពណ៌ផ្ទះ មានលេខ 89,089
29.ឃើញសត្វ តុកកែ មានលេខ 40,41,44,440,441
30.ឃើញក្របីធំពី មានលេខ 18,33,81,331,233

ឆ្នោត-យួន-ល្ងាច

ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនុកចិត្ត

សម្រាប់ការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន ដែលជាដៃគួ របស់បងប្អូន ក្នុងការកំសាន្តលេង គឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់ បងប្អូនដែលធ្វើការលេងទាំងគ្នា ថាគួជ្រើសរើស ធ្វើជាដៃគួជាមួយ នឹងក្រុមហ៊ុនមួយណា ខ្ញុំសូមណែនាំ ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតដែលធំ NML168 ដែលបាននាំចូលឆ្នោតល្បីៗ ពីប្រទេស វៀតណាម ដូចជា thinhnam.net / thinhnamnet / xổ sốនឹងឆ្នោតផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ទាំងវៀតណាមនឹង ឆ្នោតថៃ បើសិនជាបងប្អូនចងក្លាយជា Agent ក៏មានភាពល្អលើសគេផងដែល។ បើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៌ អាចធ្វើការទំនាក់ទំនង មកក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់បាន 24ម៉ោងបាន information News: NML168 រឺបងប្អូនអាចធ្វើការ ទំនាក់ទំនងបានតាមរយះលេខ ទូរសព្ធ 0974866168 នឹង តាមរយះ Facebook page នឹង Telagram
Inbox fb: NML168
Inbox tel: NML168

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.