តំរុយកាត់សុបិន្តរកលេខសំណាង

តំរុយកាត់សុបិន្តរកលេខសំណាង ឈ្នះប្រាក់រាប់លានជារៀងរាល់ថ្ងៃ

តំរុយកាត់សុបិន្តរកលេខសំណាង ជាមួយក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាគមាស168 

តំរុយកាត់សុបិន្តរកលេខសំណាង នៅទីនេះមានលេខច្បាស់ៗ ឆុតៗអាចអោយលោកអ្នកយកលេខ ទៅចាក់ផ្សងសំណាងបានទាំង ឆ្នោតវៀតណាម នឹងឆ្នោតថៃ
ខាងក្រោមនេះគឺជា ការកាត់សុបិន្ត ផ្សេងៗគ្នារកលេខសំណាង មានដូចជា៖

 • សុបិន្តឃើញ ជីកដំឡូង លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 47, 74, 473, 744
 • សុបិន្តឃើញ ទិញកាបូបថ្មីមួយ លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 14, 18, 41, 81, 114, 441, 818
 • សុបិន្តឃើញ គេអោយខ្សែកមួយ លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 39, 49, 94, 439, 944, 949
 • សុបិន្តឃើញ កូនភ្លោះស្រី លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 23, 33, 88, 333, 338, 823
 • សុបិន្តឃើញ កូនភ្លោះប្រុសលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 92, 99, 992, 999
 • សុបិន្តឃើញ កើតបានកូនប្រុសមួយ លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 19, 91, 99, 119, 919, 931
 • សុបិន្តឃើញ ចិញ្ចៀនមាសមួយវង់លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 01, 10, 001, 101
 • សុបិន្តឃើញ មនុស្សស្រីអង្គុយលើកៅអីលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 36, 63, 698, 936
 • សុបិន្តឃើញ រើសបានក្រវិលមួយលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 72, 77, 737, 772, 777
 • សុបិន្តឃើញ ឡានពីរ លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 82, 88, 288, 488, 888
 • សុបិន្តឃើញ សំលៀងកាំបិតលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 67, 76, 247, 267
 • សុបិន្តឃើញ អង្គព្រះចៅផែនដី ឬព្រះរាជនី លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 19, 09, 29, 209, 719, 289
 • សុបិន្តឃើញ មាន់ បានហូបមាន់ ចាប់មាន់ឬទា មាន់ហើរចូលមករក
 • លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 19, 09, 29, 209, 719, 289
 • សុបិន្តឃើញ កែវ បានកាន់កែវ ចាប់កែវ (កូនកែវ)លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 09, 99, 89, 009, 119, 109
 • សុបិន្តឃើញ ស្គរ បានវាយស្គរ បានឃើញមនុស្សវាយស្គរ ឬបានលឺសំលេងស្គរ លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 08, 44, 46, 402, 409, 001
 • សុបិន្តឃើញ រទេះសេះ គោក្របី ឬបានជិះនៅក្នុងរទេះលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 40, 14, 44, 447, 147, 717
 • សុបិន្តឃើញ ទន្សាយ លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 14, 34, 344, 034, 334, 339
 • សុបិន្តឃើញ បង្កង ត្រី ឬបានចាប់បង្កងត្រីច្រើនឬតិច លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 89, 79, 78, 788, 889, 709
 • សុបិន្តឃើញ បង្កួយខ្លួនតូចៗ កន្ទុយវែង លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ 14, 17, 47, 447, 117, 147  

តំរុយកាត់សុបិន្តរកលេខសំណាង

បើសិនជាលោកអ្នក មានចំណាប់អារម្មណ៌ចង់ធ្វើការ ផ្សងសំណាងជាមួយក្រុមហ៊ុនឆ្នោតដែលមានតំលៃសងខ្ពស់ អាចធ្វើការ
ទំនងនាក់ទំនងតាមលេខ 089796030 ឫ Telagram id @NML168 ខាងក្រោមហ៊ុននឹងចាំទទួលស្វាគមន៌លោកអ្នក24ម៉ោង។

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.