របៀបចាក់ឆ្នោត

របៀបចាក់ឆ្នោត តាមអនឡាញដោយខ្លួនឯង 

របៀបចាក់ឆ្នោត តាមអនឡាញនៅទីនេះគឺមានភាពងាយស្រួល មិនសូវមានភាពស្មុកស្មាញច្រើន ដែលអាចអោយលោកអ្នកចូលទៅ ចាក់ឆ្នោត ដោយផ្ទាល់តាមទូរសព្ធលោកអ្នកបាន។
ជាដំបូងគ្រាន់តែលោកអ្នកចូលទៅ ក្នុងទូរសព្ធដៃរបស់លោកអ្នក បន្ទប់មកវាយពាកថា NML168 . BIZ  ឫ ទំនាក់ទំនងតាមរយះលេខ 089796030 នឹង ID Telagram : @NML168

ជំហានទីមួយ១

 • ฺបន្ទបមកបំពេញលេខ សម្គាល់ការចូល
 • បំពេញលេខសម្ងាត់
 • បំពេញលេខកូត3ខ្ទង់ រួចហើយចុចពាក្យចូល

ជំហានទីមួយ២

 • ចុចលើត្រេបី រូចជ្រើសរើសកន្លែងចាក់ឆ្នោត (ํយកពាក្យចាក់ធម្មតា)
 • ចុចពាក្យបន្ថែម
 • សូមជ្រើសម៉ោងចាក់
 • ចាក់ចំនួនលេខ2ខ្ទង ឫ 3ខ្ទង់ដែលលោកអ្នកចង់ចាក់
 • បំពេញចំនួនលុយ ដែលលោកអ្នកចង់ចាក់
 • ជ្រើសរើសប៉ុស្តិដែល លោកអ្នកចង់ចាក់ (ABCD) រួចចុចពាក្យបន្ថែម
 • សូមចុចពាក្យថាដាក់ស្នើ រួចហើយចុចពាក្យ OK

ប្រសិនជាលោកអ្នកចង់ រក្សាទុកសន្លឹកឆ្នោតដែលលោកអ្នក បានចាក់ គ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា PDF រួចជាការស្រាច់។

ជំហានទីមួយ៣

របៀបឆែកប្រវត្តការចាក់ លោកអ្នកគ្រាន់តែ ធ្វើតាមដូចខាងក្រោមនេះ៖

 • ចុចទៅលើសញ្ញាត្រេបី
 • ចុចកន្លែងការចាក់
 • យកប្រវត្តការចាក់
 • ចុចលើពាក្យមើល រូចនឹងលោក លទ្ធផលនៃការចាក់ឆ្នោត

សម្រាប់ពត័មានលម្អិត លោកអ្នកអាចចូលមើល Videio ខាងក្រោមនេះបាន

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.