​សុបិន្ដឃើញហែលទឹក

​សុបិន្ដឃើញហែលទឹក

សុបិន្តហែលទឹក បកស្រាយសុបិន្តនិងលេខសំណាង។​កាត់លេខ​ផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតនាគមាស168

សុបិន្ដឃើញហែលទឹក

1 សុបិន្ដឃើញហែលទឹក សុបិន្តព្យាករណ៍យោងទៅតាមអត្ថបទបុរាណទាក់ទងនឹង សុបិន្តហែលទឹក ជាមួយនឹងអត្ថន័យនៃក្តីសុបិន្ត ហើយ​ចុច​លេខ​សំណាង​ពី​សុបិន​ថា​ហែល​ទឹក​ដូច​តទៅ​។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 18, 28, 25, 248, 348

2 សុបិន្តហែលទឹកស្ត្រីណាម្នាក់សុបិន្ដបែបនេះ ហែលទឹកហត់នឿយ ឬ​អាច​ហែល​ឆ្លង​ច្រាំង​ទន្លេ​ទៅ​មាត់​ច្រាំង​ដោយ​ស្មាន​ថា​ត្រូវ​បញ្ចប់​សំណាង​អាក្រក់ ឬ​ទុក្ខ បើ​ហែល​ទឹក​ក្នុង​ទន្លេ​ហើយ​មិន​ដល់​ច្រាំង​ទេ ទាយ​ថា​អ្នក​នឹង​ទទួល​សំណាង​អាក្រក់ ឬ​ជំងឺ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 19, 29, 26, 249, 349

3 សុបិន្តឃើញឆ្នេរសមុទ្ សុបិន្ដ​ថា​ហែល​ឆ្លង​ទឹក មាត់​ព្រែកឬ​ចុះ​ពី​ទូក ឆ្នោតវៀតណាម ទាយ​ថា គំនិតនឹងត្រូវបានបំពេញ ឬនឹងទទួលបានដំណឹងល្អក្នុងការងារ ឬទីតាំង។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 20, 30, 27, 250, 350

4​ នៅពេលដែលអ្នក សុបិន្តថាអ្នកអាចហែលទឹកបាន មិនថា អ្នកអាចហែលទឹកបាន ឬ មិនចេះហែលទឹក។ ឬ សុបិន្ដអំពី ការ ហែលទឹក សុបិន្ដអំពី អ្វីដែលពួកគេអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបាននិង អ្វីដែលជាលេខសំណាង, សំណាង, លេខ វិទ្យាសាស្រ្តនៃ ការបកស្រាយសុបិន្ត មានចម្លើយសម្រាប់អ្នកពិតប្រាកដ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 21, 31, 28, 251, 351

បើសិនជាលោកអ្នកចង់ផ្សងសំណាងដែលមានការសងខ្ពស់លោកអ្នកអាចធ្វើការទាកទងតាមរយះលេងទូរស័ព្ទ 089796030Telagram: @nml168 ខាងក្រុងហ៊ុនយើងខ្ញុំចាំទទួលលោកអ្នក24ម៉ោង​

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.