សុបិន្តកាត់លេខឆ្នោតសំណាង

សុបិន្តកាត់លេខឆ្នោតសំណាង ជាមួយក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាគមាស់168

សុបិន្តកាត់លេខឆ្នោតសំណាង ជាមួយនឹងតម្រុយលេខល្អៗ

សុបិន្តកាត់លេខឆ្នោតសំណាង ជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនឆ្នោត នាគមាស់168 ដែលជាក្រុមហ៊ុនឆ្នោតវៀតណាមថៃ មានតំលៃសងខ្ពស់។
ខាងក្រោមនេះ ជាលេខដែលកាត់តាមសុបិន្ត ទាំង10 ដែលអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងបបាន

  1. ពេលដែលលោកអ្នក បានសុបិន្តឃើញថា បានទៅឆ្ងាយ លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ ៣៧ _ ៥៧ _ ៤២
  2. ពេលដែលលោកអ្នក បានសុបិន្តឃើញថា ឃើញជិះសុីក្លូ លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ ៩៣ _ ៣៩
  3. ពេលដែលលោកអ្នក បានសុបិន្តឃើញថា បានជិះម៉ូតូ លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ ១៨ _ ៥៩
  4. ពេលដែលលោកអ្នក បានកាន់ទុក បានទៅឆ្ងាយ លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ ៧២_២៧
  5. ពេលដែលលោកអ្នក បានសុបិន្តឃើញថា បានឃើញសត្វក្របី លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ ៥១ _ ៧១ _ ៩១
  6. ពេលដែលលោកអ្នក បានសុបិន្តឃើញថា បានឃើញប្រសាទបុរាណ លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ ៤៦ _ ៦៦
  7. ពេលដែលលោកអ្នក បានសុបិន្តឃើញថា បានធ្វើពិធីជប់លៀង លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ ៨៣ _ ៨៧
  8. ពេលដែលលោកអ្នក បានសុបិន្តឃើញថា បានឃើញចោលួចម៉ូតូ លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ ០៤
  9. ពេលដែលលោកអ្នក បានសុបិន្តឃើញថា បានឃើញសត្វក្របីព្រៃ លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ ៨៣ _ ៦៣
  10. ពេលដែលលោកអ្នក បានសុបិន្តឃើញថា ខ្លួនឯងបានចាក់ឆ្នោត លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ ៨៦

ជូនពរអោយលោកអ្នក រកបានលេខសំណាងសម្រាប់ធ្វើការផ្សងសំណាង ជាមួយនឹងឆ្នោតនៅទីនេះ។
ហើយបើសិនជាលោកអ្នក ចង់ធ្វើការផ្សងសំណាងនៅទីនេះ អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកលេខ 089796030Telagram @nml168

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.