សុបិន្តកាត់លេខ ឆ្នោតយួន ឆ្នោតថៃ

សុបិន្តកាត់លេខ ឆ្នោតយួន ឆ្នោតថៃ អាចយកទៅផ្សងសំណាងបាន

សុបិន្តកាត់លេខ ឆ្នោតយួន ឆ្នោតថៃ

សុបិន្តកាត់លេខ ឆ្នោតយួន ឆ្នោតថៃ vina24h ដែលអាចអោយលោកអ្នកយក ទៅផ្សងសំណាងជាមួយ នឹងលេខពិសេសៗ ដែល។
ខាងក្រោមនេះគឺជាលេខ ពិសេសៗ ក្នុងការកាត់សុបិន្ត សុបិន្តទាំងនោះមានដូចជា៖

  1. បានសុបិន្តឃើញ បានទៅស្ទួចត្រី ហើយលេខដែលកាត់បាន យកទៅផ្សងសំណាង មានលេខ 72 / 673 / 678
  2. បានសុបិន្តឃើញ កូនក្មេងធ្លាក់ក្នុងអណ្តូង ហើយលេខដែលកាត់បាន យកទៅផ្សងសំណាង មានលេខ 01 / 010/ 011
  3. បានសុបិន្តឃើញ ឆ្មាសុីត្រីអាំង ហើយលេខដែលកាត់បាន យកទៅផ្សងសំណាង មានលេខ 50 / 53 / 54
  4. បានសុបិន្តឃើញ ខ្មោចលង ហើយលេខដែលកាត់បាន យកទៅផ្សងសំណាង មានលេខ 00 / 01 / 007
  5. បានសុបិន្តឃើញ មនុស្សលង់ទឹក ហើយលេខដែលកាត់បាន យកទៅផ្សងសំណាង មានលេខ 97 / 073 / 970
  6. បានសុបិន្តឃើញ ពាងទឹក ហើយលេខដែលកាត់បាន យកទៅផ្សងសំណាង មានលេខ 00 / 01 
  7. បានសុបិន្តឃើញ បានវាយតបគ្នា ហើយលេខដែលកាត់បាន យកទៅផ្សងសំណាង មានលេខ 39 / 83 / 839 / 388
  8. បានសុបិន្តឃើញ ដុះលាងមុខ ហើយលេខដែលកាត់បាន យកទៅផ្សងសំណាង មានលេខ 18 / 16 / 117 / 716
  9. បានសុបិន្តឃើញ សត្វស្វា ហើយលេខដែលកាត់បាន យកទៅផ្សងសំណាង មានលេខ 50 / 51 / 510 / 514
  10. បានសុបិន្តឃើញ សត្វពស់ ហើយលេខដែលកាត់បាន យកទៅផ្សងសំណាង មានលេខ 80 / 81 / 881 / 808

ហើយបើសិនជា លោកអ្នក មានចំណាប់ចង់ធ្វើការ បើកអាខោនលេង ចាក់ឆ្នោតអនឡាញ នៅទីនេះអាចទាក់ទងបានតាមរយះលេខ
089796030 នឹង Telagram : @nml168

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.