សុបិន្តឃើញប្រាសាទ

សុបិន្តឃើញប្រាសាទ

សុបិន្តឃើញប្រាសាទតើមានន័យយ៉ាងណាខ្លះ?​កាត់លេខ​ផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតនាគមាស168

សុបិន្តឃើញប្រាសាទ

1 សុបិន្តឃើញប្រាសាទព្រះវិហារ ស្ត្រីណាម្នាក់សុបិនបែបនេះ ដើរចូលទៅក្នុងប្រាសាទព្រះវិហារ ឆ្នោតថៃ ឬ​ទៅ​អង្គុយ​ក្នុងប្រាសាទ​ព្រះវិហារ ទាយ​ថា​នឹង​រួច​ផុត​ពី​សំណាង​អាក្រក់ ផុត​បំណុល​ដែល​អ្នក​ឈឺ​នឹង​បាន​ជា​សះស្បើយ​។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 29, 75, 80, 897, 672

2 សុបិន្តឃើញវត្តមួយ ​ទាយ​ថា​នឹង​បាន​លាភ​សំណាង​ដល់​ខ្លួន បើ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល ឬ​កម្មករ នឹងទទួលបានតំណែងខ្ពស់។ ការធ្វើជាអ្នកជំនួញនឹងទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ។ ប៉ុន្តែមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុទេ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 30, 76, 81, 898, 673

3 សុបិន្តឃើញព្រះវិហារមួយ ស្ត្រីណាម្នាក់សុបិនបែបនេះ ដើរចូលទៅក្នុងព្រះវិហារ ឬ​ទៅ​អង្គុយ​ក្នុង​ព្រះវិហារ ទាយ​ថា​នឹង​រួច​ផុត​ពី​សំណាង​អាក្រក់ ផុត​បំណុល​ដែល​អ្នក​ឈឺ​នឹង​បាន​ជា​សះស្បើយ​។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 31, 77, 82, 899, 674

4 សុបិន្តឃើញប្រាសាទអង្គរវត្ត ឬ ប្រាសាទ​អង្គរធំ  ឬ​ចេតិយ​នៅ​លើ​ទី​ខ្ពស់ ទាយ​ថា​នឹង​បាន​លាភ​សំណាង​ដល់​ខ្លួន បើ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល ឬ​កម្មករ នឹងទទួលបានតំណែងខ្ពស់។ ការធ្វើជាអ្នកជំនួញនឹងទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ។ ប៉ុន្តែមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុទេ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 32, 78, 83, 900, 675

5 សុបិន្តឃើញប្រាសាទទាយ​ថា​នឹង​បាន​លាភ​សំណាង​ដល់​ខ្លួន បើ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល ឬ​កម្មករ នឹងទទួលបានតំណែងខ្ពស់។ ធ្វើជាពាណិជ្ជករនឹងទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ។ ប៉ុន្តែមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុទេ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 33, 79, 84, 901, 676

6 សុបិន្តឃើញប្រាសាទ តូចឫធំ ​ទាយ​ថា​នឹង​រួច​ផុត​ពី​សំណាង​អាក្រក់ ផុត​បំណុល​ដែល​អ្នក​ឈឺ​នឹង​បាន​ជា​សះស្បើយ​។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 34, 80, 85, 902, 677

បើសិនជាលោកអ្នកចង់ផ្សងសំណាងដែលមានការសងខ្ពស់លោកអ្នកអាចធ្វើការទាកទងតាមរយះលេងទូរស័ព្ទ 089796030Telagram: @nml168 ខាងក្រុងហ៊ុនយើងខ្ញុំចាំទទួលលោកអ្នក24ម៉ោង​

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.