សុបិន្តឃើញ ក្មេងតូច

សុបិន្តឃើញ ក្មេងតូច លេងចាក់ឆ្នោត់ផ្សងសំណាង

សុបិន្តឃើញ ក្មេងតូច កាត់លេខផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតវៀតណាមនឹងថៃ

សុបិន្តឃើញ ក្មេងតូច ជាមួយនឹងលេខផ្សងសំណាង thinhnam ពីកាកាត់សុបិន្តជាច្រើនទៀតនៅទីនេះ ដែលអាចអោយលោកអ្នក យកលេខដើម្បីទៅផ្សងសំណាហ ចាក់ឆ្នោតបាន។
ហើយសម្រាប់ការ កាត់សុបិន្តមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

  1. បានសុបិន្តឃើញថា ឃើញកូនក្មេងតូច លេខដែលកាត់បានមាន លេខ17 លេខ13 លេខ332 លេខ217 លេខ311 លេខ513
  2. បានសុបិន្តឃើញថា ឃើញផ្កា លេខដែលកាត់បានមាន លេខ35 លេខ36 លេខ356 លេខ561 លេខ367
  3. បានសុបិន្តឃើញថា ឃើញផ្កាយ លេខដែលកាត់បានមាន លេខ29 លេខ36 លេខ298 លេខ199 លេខ389
  4. បានសុបិន្តឃើញថា ឃើញព្រះខែ លេខដែលកាត់បានមាន លេខ88 លេខ89 លេខ089 លេខ898 លេខ008
  5. បានសុបិន្តឃើញថា ឃើញដី លេខដែលកាត់បានមាន លេខ46 លេខ66 លេខ07 លេខ669 លេខ650 លេខ690
  6. បានសុបិន្តឃើញថា ឃើញមុជទឹក លេខដែលកាត់បានមាន លេខ20 លេខ12 លេខ210 លេខ228លេខ209
  7. បានសុបិន្តឃើញថា ឃើញដាវ លេខដែលកាត់បានមាន លេខ11 លេខ14 លេខ114 លេខ161 លេខ171 លេខ181
  8. បានសុបិន្តឃើញថា ឃើញពន្លត់ភ្លើង លេខដែលកាត់បានមាន លេខ04 លេខ01 លេខ004 លេខ104 លេខ146
  9. បានសុបិន្តឃើញថា ធ្វើដំណើរ លេខដែលកាត់បានមាន លេខ16 លេខ19 លេខ06 លេខ169 លេខ609 លេខ661
  10. បានសុបិន្តឃើញថា បានផឹកទឹក លេខដែលកាត់បានមាន លេខ22 លេខ29 លេខ269 លេខ229 លេខ209 លេខ916

បើសិនជាលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៌អាចធ្វើការទាក់ទងបើកអាខោន បានតាមរយះ លេខ089796030 នឹង Telagram @nml168

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.