សុបិន្តរកលេខសំណាង

សុបិន្តរកលេខសំណាង ចាក់ឆ្នោតជាមួយនឹងការកាត់លេខពិសេសៗ

សុបិន្តរកលេខសំណាង ចាក់ឆ្នោតវៀតណាមនឹងឆ្នោតថៃ

សុបិន្តរកលេខសំណាង ចាក់ឆ្នោតដើម្បីធ្វើការផ្សងសំណាង ជាមួយនឹងឆ្នោតវៀតណាម thinhnam នឹងឆ្នោតថៃ មានលេខច្បាស់ៗ​។
ខាងក្រោមនេះគឺជា ការកាត់ទាំង១០អោយ ដែលអោយលោកអ្នកធ្វើការផ្សងសំណាងបានមានដូចជា៖

  1. បើសិនជាលោកអ្នកបានសុបិន្តឃើញ ផ្កា សម្រាប់លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ 35 / 36 / 356 / 561 / 367
  2. បើសិនជាលោកអ្នកបានសុបិន្តឃើញ ធ្វើដំណើរ សម្រាប់លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ 16 / 19 / 06 / 169 / 609 / 661
  3. បើសិនជាលោកអ្នកបានសុបិន្តឃើញ ពន្លត់ភ្លើង សម្រាប់លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ 04 / 01 / 06 / 169 / 609 / 661
  4. បើសិនជាលោកអ្នកបានសុបិន្តឃើញ ពន្លត់ភ្លើង សម្រាប់លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ 10 / 11 / 14 / 110 / 114 / 161 / 171 / 181
  5. បើសិនជាលោកអ្នកបានសុបិន្តឃើញ មុជក្នុងទឹក សម្រាប់លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ 20 / 12 / 210 / 228 / 209 
  6. បើសិនជាលោកអ្នកបានសុបិន្តឃើញ ព្រះខែ សម្រាប់លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ 88 / 89 / 089 / 898 / 008
  7. បើសិនជាលោកអ្នកបានសុបិន្តឃើញ ក្មេងតូច សម្រាប់លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ 17 / 13 / 332 / 217 / 311 / 513
  8. បើសិនជាលោកអ្នកបានសុបិន្តឃើញ ស្រីតែងឈុត សម្រាប់លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ 55 / 58 / 59 / 155 / 258 / 259
  9. បើសិនជាលោកអ្នកបានសុបិន្តឃើញ អាក្រាតកាយ សម្រាប់លេខឆ្នោតដែលកាត់បាន មានលេខ 25 / 36 / 37 / 067 / 367 / 356

បើសិនជាលោកអ្នក មានចំណាបអារម្មណ៌ ចង់ធ្វើការលេងផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតតាមអនឡាញ អាចទាក់ទងបើកអាខោនតាមរយះលេខ 089796030 នឹង Telagram : nml168

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.