thinhnam ឆ្នោតវៀតណាមនឹង ឆ្នោតសៀម

Thinhnam ឆ្នោតនាំចូលមកពីវៀតណាម

Thinhnam ឆ្នោតនេះមានប្រភព ដើម មកពី ប្រទេស វៀតណាម នឹង មានអាយុ បើកមក មិនក្រោម ២០ឆ្នាំ នោះទេឆ្នោត នេះត្រូវបាន ទទួលស្គាល់ ខ្លាំង ពីសំណាក់ បងប្អូន ប្រជាជន កម្ពុជា តាំងពី ឆ្នាំ២០១០ មកម្លិះ។  Thinhnamបងប្អូន ដែលបាន លេងឆ្នោត វៀតណាម ប្រភេទនេះ បានសរសើរអំពី ការចាក់ នឹងការមើល លទ្ធផល ការចេញឆ្នោត នេះខ្លាំងណាស់ ព្រោះថា មានភាពងាយស្រួល ជាងឆ្នោតនានា។

Thinhnamnet របៀបចាក់អោយត្រូវ

តើយើង ចាក់ឆ្នោត យ៉ាងមិច អោយបានត្រូវ 99% ? ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីអាថ៌កំបាំងនៃរពៀបចាក់ឆ្នោតអោយបានត្រូវ 99%ចឹងក្នុងនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចូលមកមើល ការសរសេររបស់ខ្ញុំនេះ សូមអានដោយកាត្រិះរិះពិចារណា Thinhnamnetព្រោះថានេះគ្រាន់តែ ជារបៀបបង្ហាញ ពីការចាក់ធ្វើមិចអោយបានត្រូវ អាចនឹងបានផល នឹងមិនបានផលខ្លះដែល ។ Thinhnam ផ្សងសំណាងគឺចាក់តិចតូចទេ តែបើសិនជា យើងធ្វើរបៀបដូចជាអ្នកលុងធន់ ដូចជាអ្នកសរសុី យើងត្រូវ ចំណាយយើងត្រូវតែបានមកវិញខ្លះ ចឹងយើង មកមើលពីរបៀបនេះ ទាំងអស់់គ្នា។ចឹងដំបូងគឺ ក្នុងលេខ ដែលត្រូវចាក់ គឺមានចាប់ពីលេខ ០ រហូតទៅដល ៩៩ ចឹង បើសិនជាបងប្អូន ចេញចិត្តខ្ទង សារ៉ូ (០)ចឹងបងប្អូន អូសខ្ទងសារ៉ូ បងប្អូនកំផ្លិច ត្រលប់មកគឺ ០០ រហូតដល់ ០៩ នឹងត្រលប់ពី ០០ ដល់លេខ ៩០ចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្រលាញ់ រឺ ពេញចិត្តលេខខ្ទង់ គត់ ដូចជា ០០ ១០ ២០ ៣០ ៤០ ៥០ ៦០ ៧០ ៨០ ៩០ បើត្រប់មក។ បងប្អូន អាចចាក់ បាន ២០ ឆុត នឹងនេះគេហៅថា របៀប លុងធន់ ពេលដែលចេញមក ច្បាស់ជា ត្រូវ ៩៩% ជាមិនខាន ឡើយ ចឹងយើងមើលបន្តរ បើសិនជាបងប្អូន ស្រលាញ់ ខ្ទង់ ១០ អូសខ្ទង់ ១០ មកហើយត្រលប់មកគឺដឹងតែ ចូលហើយ ទោះចេញលេខមិចក៏ចូលដែលអោយតែជាប្រភេទខ្ទង់ ១០ ដូចជា ១០ ដល លេខ ១៩ ហើយត្រលប់មកវិញ ០១ ដល ៩១នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រលាញ់ខ្ទង់ ១០ ត្រលប់មកច្បាស់ជាចូលហើយណាបងប្អូននេះគេហៅថា កាចាក់បែបនេះលុងធនរកសុី  យើងចំណាយរាងច្រើនបន្តិច តែក៏បានច្រើនមកវិញដូចគ្នា ។ Thinhnamបើសិនជាបងប្អូនស្រលាញ់ ខ្ទង់ ២០ អាចចាក់ អូសចាប់ពី ២០ ដល់ ២៩ ហើយត្រលប់ មកវិញ ០២ ដល់ ៩២ បងប្អូនចាក់ បែបនេះងាយនឹងមានឱកាស់ត្រូវច្រើនអាចនឹងបានមកវិញទាក់កណ្តាលមកវិញ ។បើសិនជាបងប្អូនស្រលាញ់ខ្ទង់ ៣០ អាចអូសបាន ចាប់ពី ៣០ ដល់ ៣៩ នឹង ត្រលប់មកវិញ ០៣ ដល់ ៩៣ហើយចាក់បែបនេះចាក់បានទាំងឆ្នោត ថៃ នឹង ឆ្នោត វៀតណាផងដែលហើយនេះក៏ជា តិចនិច សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ដឹង ផងដែល ។ Thinhnam Thinhnamnetហើយដូចមុនចឹង បើបងប្អូន ស្រលាញ់ ខ្ទង់ ៤០ អាចអូសបាន ចាប់ពី ៤០ ដល់ ៤៩ នឹងត្រលប់ ០៤ ដល់ ៩៤  មកណាបងអូន ហើយបើបងអូនស្រលាញ់ខ្ទង់ ៥០ អាចអូសបានដល់ ត្រឹម ៥៩ នឹងបកចាប់ពី ០៥ ដល់ ៩៥ បើសិនជាចេញ ខ្ទងលេខ ៥ ចេញលេខណាក៏បងប្អូនមាន ឱកាស់ចូលដែល។ Thinhnam ហើយសំរាប់ខ្ទង ៦០ ក៍ដូចគ្នាចឹង ចាក់បាបចាប់ពី ៦០ ដល់ ៦៩ នឹង កុំផ្លិចបកផង ពី ០៦ ដល ៩៦ ចឹងគឺលេខនេះ បងប្អូនមើលទៅដូចថាច្រើនពេក មិនចាប់ចាក់តាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ក៏បានដែលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា វាជាការ ផ្សងសំណាទេ ហើយសំរាប់ខ្ទង់ ចាប់ ពី  ០៧ ០៨ ០៩ ក៏ដូចគ្នាចឹងដែលណាបងប្អូន ហើយបកក៏ដូចគ្នាចឹងដែល។ហើយខ្ញុំសូបបញ្ហាក់ម្តងទៀតថា ការផ្សង់សំណាងវាតែងតែមានខុសមានត្រូវចឹងហើយហើយនេះគ្រាន់តែជា តិចនិច សម្រាប់បងប្អូន ដែលចង់លេងរៀបចាក់ អូសនឹង ចាក់បក ចាក់របៀបនេះគឺ ត្រូវ ចំណាយដើម ច្រើនតែ បានមកវិញក៏ច្រើនដូចគ្នា ដូចជាអ្នកដែលរកសុីចឹងបើ បងប្អូនមានដើមទនរកសុីតិច បាន តិច ដើមទន់ច្រើន បងប្អូនក៏មានឱកាស់បានប្រាក់ចំណូលមកវិញ ច្រើនដូចគ្នា

NML168 បើចង់លេងតើគូលេងនូវទីណា?

នូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់ ដែលមាន ការប្រគួតប្រជេងគ្នា យ៉ាងខ្លាំ តែខ្ញុំសូមណែនាំក្រុមហ៊ុន NML168 ជាក្រុមក្រុមដែលនាំចូលក្រុមហ៊ុន ឆ្នោត ល្បីៗពីវៀតណាមដូចជា thinhnam.net / thinhnamnet / so xo នឹងឆ្នោតល្បីៗ ផ្សេងៗ ដទៃទៀត ជាច្រើន សុទ្ធសឹងជា ឆ្នោត ដែលល្បីៗដែលមាននូវប្រទេស វៀតណាម នឹង ថៃ ផងដែលហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទាំនាក់ទំនង ក្នុងការ ធ្វើជាភ្នាក់ងារ egent ឆ្នោត អាច ខលមកលេខ 097 48 66 168 Inbox fb: NML168 Inbox tel: NML168 ខាងក្រុមហ៊ុន ក៏មានជាភ្នាក់ងារ ស្រស់ស្អាត ជាច្រើន ចាំទទួលស្វាគមន៌ លោកអ្នក រហូតដល់ ២៤ម៉ោងដោយរីករាយរាកទាក់ សូមអគុណ…។
របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.